Stadgar

§1   Föreningens syfte

Hallstahammars Konstförening är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten.

§2  Verksamheten

Föreningen ska:
anordna utställningar av konstverk;
anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst;
köpa in konstverk för utlottning bland föreningens medlemmar, så långt det är möjligt göra inköp på de utställningar föreningen medverkar i.

§3   Medlemmar

Föreningen består av årsmedlemmar.
Enskilda personer eller föreningar kan vinna anslutning.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotterier.

§4   Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om sju ledamöter och tre suppleanter, valda av årsmötet.
Ordföranden utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, studieorganisatör och övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§5  Möten

Kallelse till föreningsmöte skall kungöras senast åtta dagar före utsatt dag genom personliga kallelser eller genom annons i ortspressen, allt efter styrelsens beslut. Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsmöte ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före utsatt mötesdag.

Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar,  med uppgivande av skäl,  gör en skriftlig framställan till styrelsen om.

Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än vad som varit angivet i kallelse till mötet.

§6  Årsmöte

Vid årsmöte ska förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Årsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av:
  ordförande för två år i styrelsen
  tre ordinarie ledamöter för två år
  tre suppleanter för ett år
  två revisorer för ett år
  två revisorssuppleanter för ett år
  valberedning om fyra personer, varav en sammankallande
 11. Fråga om ev arvoden
 12. Fastställande av årsavgiften för enskilda och föreningar
 13. Övriga ärenden
 14. Utlottning
 15. Avslutning
§7  Röstning

Alla beslut vid föreningsmöte fattas med enkel röstövervikt med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna. Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företas. Vid föreningsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.

§8  Protokoll

Vid medlemsmöten, årsmöten och styrelsemöten ska protokoll föras. Styrelsens medlemmar ska tillsändas avskrifter.

§9  Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska arbeta enligt de i §§ 1 och 2 angivna syftena. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär det.

Styrelsen ska också:
under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar;
genom dess ordförande attestera inkomna räkningar;
bereda ärenden som lämnats till styrelsen;
utse firmatecknare;
genom kassörens försorg inkassera medlemmarnas årsavgifter, föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och före den 1 mars nästkommande år överlämna dem till revisorerna för granskning;
besluta om utställningar och andra aktiviteter som ska anordnas;
vid egna utställningar fastställa normer enligt vilka utställningen ska arrangeras;
besluta om de lotterier som föreningen ska anordna;
utgöra inköpsnämnd för konstverk till lotterierna.

Styrelsen äger rätt,  att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.

§10  Medlemslotteri

Medlemslotteri ska ordnas 1-2 gånger per verksamhetsår på tid och sätt som styrelsen bestämmer.  Vinsterna ska bestå av konstverk.
Utlottningen görs på under året gällande medlemskort.
Vinsterna fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan så att den förste vinnaren väjer först, den andre därefter osv.
Medlem som ej är närvarande får den vinst som har högst pris av dem som är kvar, men kan lämna in önskemål om konstverk till någon i Konstföreningens styrelse eller skicka ett ombud, som kan välja verk. Vinsterna ställs ut på lämplig plats före utställningen.

§11  Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning är giltigt då samtliga närvarande röstberättigade är ense därom. I annat fall måste beslut fattas av två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett årsmöte  och på det föreningsmöte,  som sist hållits,  biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigande.

Upplöses föreningen ska tillgångarna överlämnas till något ändamål som gagnar konsten och som föreningen beslutar om.