Välkommen till Hallstahammars Konstförening


Program för Konstföreningens årsmöte/vernissage lördagen den 2 mars i Hallstahammars kulturhus

Kl 11.00
Invigning av
Kent Iwemyrs utställning
Kl 12 Årsmöte

Dagordning för årsmötet
1 Årsmötets öppnande
2 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
3 Fastställande av dagordning
4 Val av årsmötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare tillika lotterikontrollanter
5 Årsberättelse
6 Ekonomisk berättelse
7 Revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val till styrelsen
a) tre ledamöter på två år
b) tre suppleanter på ett år
10 Val av revisorer
a) två revisorer på ett år
b) två revisorssuppleanter på ett år
11 Val av valberedning på ett år om tre personer, varav en sammankallande
12 Fråga om arvode
Styrelsen föreslår att arvode inte tas ut. Bilersättning enl skatteverkets regler kan tas ut.
13 Medlemsavgift för verksamhetsåret 2025
Styrelsen föreslår oförändrad avgift om 200 kr
14 Utlottning av konst
15 Avslutning

Närvarolotteri:

Mikael Larsson
Vilande trollslända
Foto, 2000 kr

Björn-Owe Andersson Naturpalett Akvarell, 1500 kr

Medlemslotteri:

Kent Iwemyr Slaget vid Stalingrado
Akryl, gåva

Lenny Clarhäll Ikon II
Litografi, 4800 kr

Åsa Olofsson Blekingefat Keramik, 4500 kr

Susanna Geidemark Linnea Polaris III Akvarell, 2000 kr